grappling.sk

Slovenská asociácia grapplingu

Najbližšie podujatia

V systéme nie je zadaná žiadna akcia.

Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Anketa

Uvítali by ste možnosť nechať sa informovať o aktivitách prostredníctvom newstelleru zasielaného na Vašu emailovú adresu?

Áno (94 hl.)
 
Nie (62 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 156
 

Pravidlá / Rules

PRAVIDLÁ NOGI CUP

 

Predslov:

Tieto pravidlá sú platné pre všetky súťaže poriadané Slovenskou asociáciou grapplingu, ako aj pre súťaže poriadané v spolupráci s Slovenskou asociáciou grapplingu na území Slovenskej republiky.

Zápasisko:

Rozmery:

- zápasnícka žinienka (kruh) s priemerom minimálne 6m + 1 m ochranná zóna po celom kruhu

alebo

- tatami o hrúbke min. 4 cm, s rozmermi min. 6x6m + 1m ochranná zóna

 

Na každom turnaji musí byť minimálne jedno zápasisko a rozcvičovňa s rozmermi min. 2x2m.

 

Odev:

Priliehavé tričko typu rush guard (dlhý, krátky rukáv, bez rukávov) alebo bez trička, bez tvrdých súčastí;

Priliehavé nohavice krátke alebo dlhé obtiahnuté nohavice typu rush guard bez vreciek a tvrdých súčastí (zips, gombíky);

Jeden zo zápasníkov bude mať pred zápasom farebné označenie na členku, ktoré dodá usporiadateľ.

Farebné označenie bude závisieť od lósu. Môže byť červené, ak je zápasník čítaný na zápas ako prvý z dvojice, alebo modré, ak je čítaný ako druhý.

Pred každým zápasom rozhodca skontroluje zápasníkov, či nie sú natretí mastnou alebo dráždivou látkou. Thajská masť/olej sa považuje za dráždivú látku a zápasníkovi, ktorému rozhodca zistí, že je natretý thajským olejom, alebo masťou na akejkoľvek časti tela, nebude umožnené nastúpiť na zápas. Súper sa stane automaticky víťazom zápasu.

Povolené sú chrániče kolien a lakťov bez kovových súčastí, chrániče zubov, chrániče uší taktiež bez kovových alebo iných tvrdých súčastí.

Zápasí sa bosí. Povolená je iba originálna obuv určená pre zápasenie. Obuv musí mať systém pre upevnenie šnúrok proti rozviazaniu, alebo šnúrky musia byť oblepené lepiacou páskou tak, aby sa počas zápasu nerozviazali.  

Odev a chrániče kontroluje rozhodca pred každým zápasom.

Váhové kategórie:

Muži:      -66kg                                                                      Ženy:         -60kg

             -77kg                                                                               +60kg

              -88kg

              -99kg

              +99kg

 

Juniori:   -50kg                                                                       Juniorky:  -50kg

              -60kg                                                                           +50kg

              -70kg

              -80kg

              +80kg

 

Juniori a juniorky sú osoby, ktoré v daný kalendárny rok dovŕšia vek minimálne pätnásť rokov a najviac sedemnásť rokov (15-17). Pri oficiálnej registrácii predložia „Súhlas rodičov so štartom na súťaži v grapplingu“.

Muži a ženy sú osoby, ktoré v daný kalendárny rok dovŕšili vek osemnásť  rokov a viac.

 

Výkonostné kategórie pre mužov a ženy:

Začiatočníci – osoby, ktoré sa aktívne zúčastňujú súťaží v zápasení, jiu-jitsu, judo, grapplingu alebo MMA maximálne dva roky (pri oficiálnej registrácii predložia „Čestné prehlásenie“)

Pokročilí – osoby, ktoré sa aktívne zúčastňujú súťaží v jednom alebo vo viacerých zo spomínaných športov viac ako dva roky. Najviac však päť rokov. Patria sem aj modré a fialové opasky udelené v BJJ, majstri Slovenska alebo iných krajín v zápasení alebo v džude a profesionálny zápasníci v MMA.

Experti - osoby, ktoré sa aktívne zúčastňujú súťaží v jednom alebo vo viacerých zo spomínaných športov viac ako päť rokov. Patria sem aj hnedé a čierne opasky, olympionici v zápasení a džude.

Čestné prehlásenie o zaradení do výkonnostnej kategórie predloží každý pretekár pri oficiálnej registrácii. Vzor čestného prehlásenia zabezpečí usporiadateľ. Ak usporiadateľ zistí, že pretekár uviedol v čestnom prehlásení nepravdivé údaje, hlavný rozhodca po konzultácii s usporiadateľom súťaže môže daného pretekára zo súťaže vylúčiť. Ak mal diskvalifikovaný pretekár nastúpiť na zápas, jeho súper sa stáva automaticky víťazom. Všetky doposiaľ odzápasené súboje sú platné.

 Ak je pretekár diskvalifikovaný po finálovom boji (alebo po boji o tretie miesto), upraví sa poradie v tabuľke tak, že sa všetky umiestnenia za diskvalifikovaným pretekárom posunú o jedno miesto dopredu.

 

Súťaž:

Registrácia:

V deň súťaže, min. 30 minút pred zahájením oficiálneho váženia a musí byť ukončená do začiatku oficiálneho váženia. Pretekári sa môžu na jednotlivé súťaže registrovať aj on-line, prostredníctvom e-mailu alebo elektronického formulára zverejneného na oficiálnej stránke SAG. Podmienky registrácie budú uvedené v propozíciách pre konkrétnu súťaž.

Váženie:

Oficiálne váženie sa koná vždy v deň súťaže, po ukončení registrácie. Presný čas oficiálneho váženia určí usporiadateľ súťaže. Bude uvedený v propozíciách súťaže.

Váha musí byť k dispozícii pretekárom minimálne 30 minút pred zahájením oficiálneho váženia.

Každý pretekár má právo odvážiť sa dvakrát, ale iba v prípade ak pri prvom vážení nesplnil váhový limit pre konkrétnu váhovú kategóriu. Ak pretekár nenastúpi na prvé váženie, odváži sa iba jedenkrát v druhom vážení. Druhé váženie prebehne ihneď po tom, ako sa každý registrovaný zápasník prítomný pri prvom vážení odváži prvýkrát. Rozhodca, alebo usporiadateľský pracovník poverený rozhodcom pri vážení zvolá pretekárov na druhé váženie. Celkový čas oficiálneho overovania hmotnosti nesmie byť kratší ako 30 minút. Len v prípade, ak budú odvážení všetci registrovaní pretekári, môže byť tento čas upravený po dohode hlavného rozhodcu a usporiadateľa súťaže.

Pretekári sa vážia v spodnom prádle alebo v krátkych nohaviciach bez ponožiek. Takto nastúpia už na lekársku prehliadku.

Pri oficiálnom vážení si každý pretekár vylosuje číslo, podľa ktorého bude zaradený do pavúka.

Lekárska kontrola prebehne počas oficiálneho váženia. Lekár, alebo zdravotný pracovník vizuálne skontroluje celkový zdravotný stav pretekára, hlavne kožné ochorenia, či má pretekár ostrihané nechty a posúdi, či je konkrétny pretekár schopný štartu na súťaži. Rozhodnutie lekára alebo zdravotného pracovníka pri lekárskej prehliadke je záväzné. Ak určí, že pretekár nie je schopný štartu na súťaži, daný pretekár nebude pripustený k oficiálnemu overovaniu hmotnosti a nebude mu umožnené štartovať. Ak má pretekár výrazné vyrážky alebo neprirodzenú farbu na koži, pre ktoré by nemusel prejsť lekárskou prehliadkou, k lekárskej prehliadke prinesie od svojho lekára alebo doktora potvrdenie, že dané vyrážky alebo iný problém nie sú infekčného alebo vírusového typu, teda že sú na iné osoby neprenosné.

 

 

 

Vyraďovací systém:

Pretekári sú na základe lósu pri vážení dosadzovaní do pavúka s ideálnym počtom 4, 8, 16, 32,…

Ak je reálny počet pretekárov v jednej kategórii iný, ako ideálny počet, najskôr prebehne kvalifikácia medzi pretekármi, ktorí si vylosovali najväčšie čísla (a sú tak na spodku pavúka). A to tak, aby sa kvalifikáciou docielil ideálny počet. Napr. ak je 22 pretekárov, ideálny počet je 16. 12 spodných pretekárov z 22 bude zaradených do kvalifikácie, tak že susediaci pretekári v pavúku zvedú medzi sebou súboj o postup do hlavnej súťaže. To znamená, že bude 6 kvalifikačných súbojov.

Počet pretekárov v kvalifikácii = (reálny počet - ideálny počet) x 2

Pri účasti menej ako šesť pretekárov sa súťaží systémom každý s každým. Víťazom sa stane pretekár s najväčším počtom víťazstiev. V prípade rovnosti počtu víťazstiev dvoch alebo viacerých zápasníkov sa poradie určí podľa nasledovných kritérií:

Počet víťazstiev ukončených na finálnu techniku - submission

Počet technických bodov získaných vo všetkých zápasoch

Počet technických bodov, ktoré na zápasníkovi získali súperi (menej vyhráva)

 

 

 

Čas:

Muži:

začiatočníci: 1 x 5 minút (prvé 2 minúty sa neboduje)

pokročilí: 1 x 6 minút (prvé 3 minúty sa neboduje)

experti: 1x 8 minút (prvé 4 minúty sa neboduje)

Ženy:

1 x 5 minút (prvé 2 minúty sa neboduje)

Juniori a juniorky:

1 x 4 minúty (boduje sa od začiatku zápasu)

 

Rozhodcovia:

Zápasy súťaže Nogi Cup rozhodujú traja rozhodcovia na jednej žinienke. Oddielové súťaže poriadané v spolupráci so Slovenskou asociáciou grapplingu po dohode so Slovenskou asociáciou grapplingu môžu rozhodovať aj dvaja rozhodcovia na jednej žinienke.

Rozhodcovský zbor tvoria traja rozhodcovia – žinienkový, bodový, hlavný rozhodca.

 

Povinnosti a funkcie:

Žinienkový rozhodca:  

Kontroluje zápasníkov pred zápasom. Začína („boj/fight“), prerušuje („stop, pozícia/stop, save position „) a končí zápas („stop“). Vedie zápas. Napomína zápasníkov za nepovolené úchopy, udeľuje body za jednotlivé akcie. Je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel na žinienke. Dohliada na korektný počet trénerov v rohu. Napomína pasívneho zápasníka. Udeľuje mínusové body za pasivitu. Upozorní zápasníkov na začiatok časového limitu bodovania („body/points“). Po ukončení stretnutia zdvihne ruku víťazovi v strede žinienky.

Bodový rozhodca:

Nezávisle od ostatných rozhodcov udeľuje body za jednotlivé akcie. Udeľuje mínusové body za pasivitu. Verbálne upozorní žinienkového rozhodcu, ak uvidí, že zápasníci porušili pravidlá počas zápasu akýmkoľvek spôsobom.

 

Hlavný rozhodca:

Koordinuje spoluprácu medzi žinienkovým a bodovým rozhodcom. Zapisuje body, meria čas osobne alebo pomocou časomerača. V prípade nezhody medzi žinienkovým a bodovým rozhodcom sa prikloní na stranu jedného alebo v prípade, ak obaja rozhodcovia rozhodnú podľa neho proti týmto pravidlám, zvolá rozhodcov k sebe na konzultáciu. Po krátkej konzultácii všetci rozhodcovia vyslovia svoj názor a rozhodne sa tak, že platí rozhodnutie väčšiny (dvaja z troch). Dbá na to, aby body na svetelnej tabuli boli identické s bodmi na bodovacom lístku. Upozorní žinienkového rozhodcu na uplynutie časového limitu, ak aj keď uvidí, že niektorý zo zápasníkov porušil počas zápasu pravidlá. Diskvalifikuje zápasníka za hrubé porušenie pravidiel.

 

Odev:

Tepláky alebo krátke nohavice bez kovových a iných tvrdých častí, čierne tričko, zápasnícka obuv alebo na boso (ponožky povolené).

Typy víťazstiev:

na body po uplynutí časového limitu

ukončenie na finálnu techniku (submission)

diskvalifikácia súpera

vzdanie sa súpera, nenastúpenie na zápas

rozhodnutím rozhodcov v prípade remízy (rozhodnutie väčšiny)

 

Body za umiestnenie v súťaži NOGI CUP:

Každý jednotlivec získa nasledujúci počet bodov na základe umiestnenia v súťaži:

1.miesto…………………..10b.

2.miesto……………………8b.

3.miesto……………………7b.

4.miesto……………………6b.

5.-8.miesto………………..4b.

9.-posledné miesto……..1b.

Zápasníkovi s najvyšším súčtom bodov získaných vo všetkých kolách ligy v rovnakej váhovej kategórii bude po poslednom kole pridelený titul Majster Slovenska pre daný rok v danej váhovej kategórii.

 

Zápas:

 

Pravidlá pre kategóriu Muži začiatočníci:

 

Povolené techniky:

 

zhody (takedown) všetky zhody vedené tak aby súper nedopadal priamo na hlavu

páky na ruky a ramená (s podmienkou úchopu minimálne štyroch prstov)

priame páky na nohy bez viditeľnej rotácie alebo rotačného pohybu zápasníka

všetky škrtenia bez viditeľnej a úmyselnej rotácie hlavy zápasníka

slamovanie (zdvihnutie súpera zo zeme s následným hodením o zem) je povolené iba v prípade nesporného nasadenia finálnej techniky súperom. Ak tento svoju finálnu techniku nedokončí alebo od nej upustí, a súper už začal so slamom, môže ho dokončiť. Slam musí byť vedený tak aby zápasník nedopadol priamo na halvu.

 

 

Nepovolené techniky:

 

dvojitý nelson

krucifix

údery a kopy

prsty do očí, úst a nosa

chytanie uší - ťahanie prstami

ťahanie za vlasy

chytanie prstov (na rukách aj nohách) – podmienka min. štyri prsty na páku zápästia

tlačiť palcom do tela (rebrá, krk, chrbát,..)

-

-páky na zápästie

-rotačné páky na nohy

-páky na členky

-zhody (takedown) vedený priamo na hlavu

páky na väzy a rotácia hlavy v zábere alebo v škrtení 

Pravidlá pre kategóriu Muži pokročilý:

Povolené techniky:

 

zhody (takedown) všetky zhody vedené tak aby súper nedopadal priamo na hlavu

páky na ruky a ramená (s podmienkou úchopu minimálne štyroch prstov)

priame páky na nohy bez viditeľnej rotácie alebo rotačného pohybu zápasníka

všetky škrtenia bez viditeľnej a úmyselnej rotácie hlavy zápasníka

slamovanie (zdvihnutie súpera zo zeme s následným hodením o zem) je povolené iba v prípade nesporného nasadenia finálnej techniky súperom. Ak tento svoju finálnu techniku nedokončí alebo od nej upustí, a súper už začal so slamom, môže ho dokončiť. Slam musí byť vedený tak aby zápasník nedopadol priamo na halvu.

 

 

Nepovolené techniky:

 

dvojitý nelson

krucifix

údery a kopy

prsty do očí, úst a nosa

chytanie uší - ťahanie prstami

ťahanie za vlasy

chytanie prstov (na rukách aj nohách) – podmienka min. štyri prsty na páku zápästia

tlačiť palcom do tela (rebrá, krk, chrbát,..)

-

-páky na zápästie;

-rotačné páky na nohy

-páky na členky

-zhody (takedown) vedený priamo na hlavu

páky na väzy a rotácia hlavy v zábere alebo v škrtení 

 

Pravidlá pre kategóriu Muži expert:

Povolené techniky:

 

-zhody (takedown) všetky zhody

-páky na ruky, ramená a zápästia (s podmienkou úchopu min. štyroch prstov)

-páky na nohy a členky

-všetky škrtenia a páky na krk

-slamovanie

 

 

Nepovolené techniky:

 

dvojitý nelson

krucifix

údery a kopy

prsty do očí, úst a nosa

chytanie uší - ťahanie prstami

ťahanie za vlasy

chytanie prstov (na rukách aj nohách) – podmienka min. štyri prsty na páku zápästia

tlačiť palcom do tela (rebrá, krk, chrbát,..)

škriabanie, pichanie, hryzenie

chytanie v oblasti rozkroku, triesla

ruky, kolená alebo lakte v tvári

-

Pravidlá pre kategóriu Ženy:

 

Povolené techniky:

 

zhody (takedown) všetky zhody vedené tak aby súper nedopadal priamo na hlavu

páky na ruky a ramená (s podmienkou úchopu minimálne štyroch prstov)

priame páky na nohy bez viditeľnej rotácie alebo rotačného pohybu zápasníka

všetky škrtenia bez viditeľnej a úmyselnej rotácie hlavy zápasníka

slamovanie (zdvihnutie súpera zo zeme s následným hodením o zem) je povolené iba v prípade nesporného nasadenia finálnej techniky súperom. Ak tento svoju finálnu techniku nedokončí alebo od nej upustí, a súper už začal so slamom, môže ho dokončiť. Slam musí byť vedený tak aby zápasník nedopadol priamo na halvu.

 

 

Nepovolené techniky:

 

dvojitý nelson

krucifix

údery a kopy

prsty do očí, úst a nosa

chytanie uší - ťahanie prstami

ťahanie za vlasy

chytanie prstov (na rukách aj nohách) – podmienka min. štyri prsty na páku zápästia

tlačiť palcom do tela (rebrá, krk, chrbát,..)

-

-páky na zápästie

-rotačné páky na nohy

-páky na členky

-zhody (takedown) vedený priamo na hlavu

páky na väzy a rotácia hlavy v zábere alebo v škrtení 

 

Pravidlá pre kategóriu juniori/juniorky:

Povolené techniky:

 

zhody (takedown) všetky zhody vedené tak aby súper nedopadal priamo na hlavu

páky na ruky a ramená (s podmienkou úchopu minimálne štyroch prstov)

priame páky na nohy bez viditeľnej rotácie alebo rotačného pohybu zápasníka

všetky škrtenia bez viditeľnej a úmyselnej rotácie hlavy zápasníka

 

 

 

Nepovolené techniky:

 

dvojitý nelson

krucifix

údery a kopy

prsty do očí, úst a nosa

chytanie uší - ťahanie prstami

ťahanie za vlasy

chytanie prstov (na rukách aj nohách) – podmienka min. štyri prsty na páku zápästia

tlačiť palcom do tela (rebrá, krk, chrbát,..)

-

-páky na zápästie

-rotačné páky na nohy

-páky na členky

-zhody (takedown) vedený priamo na hlavu

páky na väzy a rotácia hlavy v zábere alebo v škrtení 

Slam

 

Bodové ohodnotenie za prevedené techniky:

Aby boli body za prevedenú techniku započítané, musí zápasník prevádzajúci techniku udržať súpera v získanej pozícii na minimálne 3 sekundy a nesmie byť v ohrození súperovej finálnej techniky. Trojsekundové pravidlo neplatí jedine pri technike prevedenej v posledných troch sekundách zápasu.

Passing the guard ( prejdutie gardu)……………………………………………..3 body

Knee on stomach (koleno na bruchu)……………………………………………2 body

Mount position ( horná pozícia tzv. víťazná pozícia)………………………..2 body

Back mount with hooks (zadná pozícia so zaháknutými nohami) ……..3 body

Takedown (ends Guard or Half Guard) (zhod do gardu alebo pol gardu)………………………………………………………………………………………2 body

Clean Takedown (ends passed the guard) (čistý zhod bez kontroly

      súpera) …………………………………………………………………………………….4 body

Sweeps (ends Guard or Half Guard) (pretočenie tvárou v tvár

      ukončené v pozícii gard alebo pol gard)…………………………………………2 body

Clean Sweep (ends passed the guard) (pretočenie tvárou v tvár

      bez kontroly súpera)…………………………………………………………………..4 body

Side control (bočná pozícia) ………………………………………………………..2 body
 

Passing the guard ( prejdutie gardu) rozumie sa situácia kedy jeden zápasník sa dostane cez obranu oponenta a dostane sa tak do výhodnejšej pozície.

Knee on stomach (koleno na bruchu) rozumie sa pozícia kedy zápasník jedným kolenom kľačí na bruchu zápasníka a druhou nohou sa chodidlom opiera o podlahu a kontroluje situáciu.

Mount position ( horná pozícia tzv. víťazná pozícia) rozumie sa pozícia kedy zápasník sedí na súperovi ten sa oboma lopatkami dotýka zem, drží plnú kontrolu bez gardu alebo pol gardu.

Back mount with hooks (zadná pozícia so zaháknutými nohami) rozumie sa pozícia kedy zápasník kontroluje súpera od chrbta a nohy má zaháknuté o triesla alebo vnútornú stranu stehien bez ich prekríženia.

Takedown (ends Guard or Half Guard) (zhod do gardu alebo pol gardu) rozumie sa akcia kedy zápasník zhodí svojho súpera na zem a skončia v garde alebo pol garde, to znamená, že oponent má čiastočnú kontrolu.

Clean Takedown (ends passed the guard) (čistý zhod bez kontroly súpera) rozumie sa akcia kedy zápasník zhodí svojho súpera na zem a jeho oponent nekontroluje situáciu.

Sweeps (ends Guard or Half Guard) (pretočenie tvárou v tvár ukončené v pozícii gard alebo pol gard) rozumie sa akcia kedy zápasník pretočí svojho oponenta a ten čiastočne kontroluje situáciu gardom alebo pol gardom, avšak zápasníci musia byt pozíciou tvárou v tvár.

Clean Sweep (ends passed the guard) (pretočenie tvárou v tvár bez kontroly súpera) rozumie sa akcia kedy zápasník pretočí svojho oponenta a ten nekontroluje situáciu avšak zápasníci musia byt pozíciou tvárou v tvár.

Side control (bočná pozícia) rozumie sa situácia kedy zápasník hrudníkom alebo bokom tela pritláča oponenta o zem a ten je bez kontroly.

 

Mínusové body:
 

Udeľujú sa po predchádzajúcom napomenutí (, ktoré môže byť aj v nebodovanej časti zápasu ak je zápasník príliš pasívny) avšak iba v bodovanej časti zápasu a to za:

 

keď zápasník dobrovoľne naskakuje gardy alebo si sadá a v priebehu 3 sekúnd neprevedie útok alebo nástup na finálnu techniku.

Ak zápasník trhá zábery alebo uteká z boja a do 3 sekúnd sa opäť nevráti späť do akcie

Ak je zápasník pasívny nevykonáva akciu alebo pokus o finálnu techniku a má za sebou varovanie rozhodcu budú mu udeľované mínus body a to v intervale 30 sekúnd pokiaľ nenastane akcia zo strany napomínaného zápasníka   

Za drobné neúmyselné porušenie pravidiel môže byt udelený mínus bod. Ak sa situácia bude opakovať bude zápasník diskvalifikovaný.

 

Diskvalifikácia:

 

hrubé porušenie pravidiel, použite niektorej zo zakázaných techník

nerešpektovanie rozhodcu

nešportové správanie, vulgarizmy (aj zo strany sekundantov v rohu zápasníka)

nenastúpení na zápas po predošlých 3 výzvach

za pasivitu

za časté neúmyselné porušovanie pravidiel

zranenie, ktoré znemožňuje pokračovanie v zápase alebo by ohrozilo na živote a zdraví súťažiaceho
 

 

 

Oficiálne pravidlá Slovenskej Asociácie Grapplingu SAG vypracované v roku 2015